Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti rezervacije i putovanja

OPĆI UVJETI
Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice putnik se obvezuje da u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja. Ovi Opći uvjeti i upute sastavni su dio Ugovora (vouchera ili ponude) za usluge smještaja u hotelima ili privatnom smještaju koji su sklopljeni između agencije  Annalinea d.o.o. i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu putnika). Ovi uvjeti odnose se na organizirani prijevoz i putovanje u organizaciji Annalinea d.o.o.za koje agencija i naplaćuje uslugu, a ne odnose se na putnike/ odnosno turiste koji koriste uslugu samo posredovanja pri  smještaju u sobama i apartmanima u Hrvatskoj.

 

CIJENA I SADRŽAJ USLUGA
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu (najam) koja je opisana uz vrstu smještajnog kapaciteta iz rezervacije. Dodatne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja i putnik ih posebno plaća. Dodatne usluge potrebno je zatražiti kod rezervacije. Upiti i rezervacije smještaja primaju se isključivo pismenim putem. Rezervacija smještaja smatra se izvršenom tek po primitku uplate po predračunu ili ako je kod potvrde rezervacije drukčije dogovoreno.

 

PRAVO NA POVIŠENJE CIJENA I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVIŠENJA CIJENA
Annalinea  d.o.o. može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa, promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.), promjene tarifa prijevoznika i hotelijera. Annalinea  d.o.o. može o promijeni cijene putnika izvijestiti pismeno (putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte). Putnicima koji su izvršili uplatu po predračunu za određenu rezervaciju, Annalinea  d.o.o. jamči cijenu smještaja, a ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Annalinea  d.o.o. se obvezuje obavijestiti putnika o promjeni cijene. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu, i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ukoliko putnik ne raskine ugovor osobno dolaskom u agenciju Annalinea  d.o.o. ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. Objavljene cijene rezultat su ugovora  Annalinea  d.o.o. s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

 

PUTNA DOKUMENTACIJA
Putnu dokumentaciju čine potvrde o primljenoj uplati ili voucheri (ukoliko je usluga u cijelosti podmirena prije dolaska gosta). Sva putna dokumentacija biti će dostavljena putniku najkasnije 7 dana prije polaska na put.

 

KATEGORIJA I OPIS OBJEKATA
Ponuđeni smještajni kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, kvaliteta smještaja kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga različiti su i nisu usporedivi. Annalinea  d.o.o. ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom. Smještaj turista vezan uz privatni smještaj:  apartmani su namješteni po ukusu vlasnika. Annalinea d.o.o. ne preuzima odgovornost u slučaju netočnih podataka od strane vlasnika smještajnih kapaciteta što se tiče opisa usluga i objekata u objavljenim programima.

 

SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Vezano na turiste koji rezerviraju smještaj putem putničke agencije Annalinea i plaćaju putem agencije. Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi/apartmanu najčešće nije moguć prije 14 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca nije dozvoljen. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i maksimalni mogući broj gostiju u apartmanu, tj. apartman se ne može rezervirati za veći broj gostiju od broja kreveta u njemu. Dijete se u tom slučaju računa kao odrasla osoba. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na putnim dokumentima (voucheru ili potvrdi rezervacije), pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu neprijavljenim putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu na licu mjesta. U slučaju da smještaj u apartmanu otkažu samo pojedine osobe, nije moguće vratiti ili smanjiti cijenu najma, budući da se cijena objavljena u cjeniku odnosi na cijeli apartman.

 

ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA
Ukoliko putnik otkaže aranžman, Annalinea  d.o.o. od ukupne cijene aranžmana zadržava: • do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana • 29 do 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana • 21 do 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana • 14 do 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana • 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Annalinea  d.o.o. zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju unutar 7 dana prije početka usluge, Annalinea  d.o.o. nudi mogućnost da isti pronađe novog putnika za rezervirani smještaj (ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). Novi putnik preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta. Ako putnik ne dođe u rezervirani smještaj na dan početka usluge, a da prije toga nije obavijestio agenciju  Annalinea  d.o.o., rezervacija se smatra otkazanom

 

PROMJENA I OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE Annalinea d.o.o.
Annalinea  d.o.o. zadržava pravo promjene rezervacije, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti. Annalinea  d.o.o. može rezervirani smještaj zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije po cijeni po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Annalinea  d.o.o. zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu pismenu obavijest putniku i to najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge uz povrat uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od strane Annalinea  d.o.o. nema pravo tražiti naknadu štete. Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Annalinea  d.o.o. zadržava pravo otkaza rezervacije, ali najkasnije 3 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Annalinea  d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Annalinea  d.o.o. otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti.

 

PUTNE ISPRAVE
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Annalinea  d.o.o. Ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Annalinea d.o.o. pretrpila dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ako za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik.

 

DEVIZNI I CARINSKI PROPISI
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. Annalinea  d.o.o. nije odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

 

REKLAMACIJE
Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor pokuša riješiti odmah kod davatelja usluge na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Annalinea d.o.o. takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obavezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe  kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Putnik i Annalinea d.o.o. će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Opatiji. Mjerodavno pravo će biti pravo Republike Hrvatske.

 

OBVEZE  Annalinea d.o.o.
Annalinea  d.o.o. je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Annalinea  d.o.o. je dužna putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Annalinea  d.o.o. će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Annalinea  d.o.o. će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Annalinea  d.o.o. nije dužna pružati usluge van ovih Uvjeta.

 

OBVEZE PUTNIKA
Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela, agencije Annalinea  d.o.o. i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

 

OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA Annalinea  d.o.o.
U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Annalinea d.o.o., putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na potvrdi o rezervaciji ili Ugovoru ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Annalinea  d.o.o. ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Annalinea  d.o.o. se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Annalinea  d.o.o.

 

ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Annalinea  d.o.o. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja. Uplatom akontacije putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja. U Mošćeničkoj Dragi , 01.10.2009. ID kod: HR -AB-51-040072407